Ruszyły dotacje dla Uczelni Wyższych i Instytutów – POIiŚ 1.3.1

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat nowego naboru konkursu POIiŚ:

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

 

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania1.3.1:

 

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17:

 • państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428),
 • szkoły wyższe (forma prawna – kod 044),
 • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165).

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 wynosi 90 mln PLN.

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania.

 

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 29.12.2017 r. – 27.02.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – październik 2018 r.

 

Niezbędne dokumenty:

 • Audyty energetyczne
 • PFU
 • Studium wykonalności
 • Wniosek

Fundusze Norweskie – podstawowe informacje

Fundusze Norweskie i fundusze EOG czyli Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia).
W nowym okresie finansowania na lata 2014- 2021 Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro.
Wspierane będą przede wszystkim inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się również: bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne i zwiększona współpraca pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Cele
Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Obszary wsparcia
W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe:
 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
 • wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego),
 • wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Uprawnieni beneficjenci
Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.
Wartość i poziom dofinansowania projektu
Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 3 000 000 euro (wypłacana jako dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok).
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80 proc. (faktyczna intensywność dofinansowania będzie uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2).
Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów zostanie ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.
Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich oraz naborów będzie dostępnych na początku 2018 roku.

Ruszyły dotacje na kogeneracje dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej – POIiŚ 1.6.1

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Konkurs skierowany jest na dofinansowanie kosztów budowy nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,

będące koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 30.09.2017 roku do dnia 28.11.2017 roku.

 

Project Energy członkiem założycielem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Jednym z podstawowych problemów pojawiających się w związku z rozwojem gospodarczym oraz jego wpływem na stan środowiska naturalnego jest kondycja energetyczna środowiska rozumiana jako stan zasobów, źródeł, transmisji i efektywności odbiorców energii, ale również stan systemów zarządzania odzwierciedlający realny wpływ na przepływy energii, możliwość korekty i optymalizacji zużycia energii.

Poszczególne podmioty rynku energetycznego cechuje zróżnicowany wskaźnik udziału w rynku, ale również kierunki i cele strategii zarówno krótko jak i długoterminowych planów rozwojowych.
Głównymi determinantami stawiającymi zagadnienia energetyczne w czołówce problemów XXI wieku, które jeśli nie znajdą rozwiązania to przynajmniej radykalnie przybliżą nas do nich, jednocześnie ograniczając toksyczny wpływ na otoczenie to:

 • ograniczone zasoby surowców energetycznych,
 • niestabilny rynek dostawców surowców,
 • coraz wyższe koszty pozyskiwania surowców,
 • bardzo duży wzrost zapotrzebowania na energię,
 • zmiany klimatyczne wywołane szkodliwym oddziaływanie sektora energetyki na środowisko,
 • rosnące znaczenie energetyki w polityce międzynarodowej,
 • monokulturowość rynku dostaw energii, duże znaczenie węgla i ropy naftowej.

Społeczność światowa, a w szczególności europejska podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do poprawy prognoz energetycznych. Niekwestionowane, znaczące miejsce w tych działaniach zajmują zagadnienia uzupełnienia obszaru dostaw energetycznych o odnawialne źródła energii (OZE) oraz zwiększenie efektywności energetycznej na każdym etapie łańcucha energetycznego.

Skuteczność działań wzmacnia fakt podejmowania ich przez podmioty powiązane, których każdy z osobna reprezentuje co prawda inny przedmiot działalności, natomiast działalności te dotyczą tej samej płaszczyzny rodzajowej. Sprawdzona formą takiej współpracy jest klaster.
Cele klastra
Uznając, iż w zakresie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Mazowsza oraz poziomie rezerw tkwiących w skutecznej implementacji narzędzi poprawiających efektywność energetyczną Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. wraz z grupą firm partnerskich (w tym Project Energy Sp. Z o.o.) powołała Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE jako platformy powiązań jednostek rządowych, samorządowych, biznesu oraz instytucji B+R.

Główne cele klastra:

 • wzmocnienie konkurencyjności regionu,
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • poprawa przepływu informacji pomiędzy instytucjami nauki i biznesu,
 • promocja zachowań pro energetycznych,
 • zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko naturalne,
 • świadczenie usług z zakresu efektywności energetycznej,
 • wzmocnienie współdziałania samorządu lokalnego, przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz regionalnego biznesu w realizacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego,
 • popularyzacja zachowań proekologicznych,
 • promocja województwa mazowieckiego jako miejsca efektywnych inwestycji
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza,
 • wspólna promocja działań w zakresie inwestowania w OZE,
 • wzrost atrakcyjności studiów technicznych o specjalnościach energetycznych.

 

Rodzaje działań
Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym powodzenie inicjatywy klastrowej jest wielowymiarowość podejmowanych działań przez klaster opartych o potencjał podmiotów współtworzących klaster, ale również w oparciu o wsparcie podmiotów zewnętrznych.

Do podstawowych działań klastra będzie należało:

 • opracowanie i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska
 • popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach zwiększających efektywność energetyczną odbiorców końcowych mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepła woda, ogrzewanie itp.) poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty itp.
 • wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsięwzięć z dziedziny EE i OZE
 • opiniowanie i wypracowywanie standardów dla systemów monitorujących zużycie energii
 • opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii, w szczególności w JST (Smart Metering)
 • utworzenie internetowego i telefonicznego centrum informacyjno-konsultacyjnego.

 

Produkty klastra:

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Monitorowania Zużycia Energii,
 • projekty promocyjne popularyzujące wiedzę i zachowania z dziedziny EE i OZE,
 • strategia marketingowa uwzględniająca aktywności uczestników klastra,
 • konferencje, warsztaty, szkolenia,
 • wydawnictwa informacyjne (broszury , foldery, poradniki),
 • infolinia (EE i OZE),
 • strona WWW.

 

Podmioty klastra
Traktując klaster jako płaszczyznę współdziałania podmiotów realizujących wspólne cele należy zadbać o jak najszerszą reprezentację podmiotów. Pozwoli to na przygotowanie kompleksowej oferty dostosowanej we wszystkich aspektach do oczekiwań rynku. Skład klastra tworzą :

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • agencje promocyjne,
 • ośrodki naukowo-badawcze,
 • ośrodki akademickie,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (producenci i usługodawcy systemów z zakresu efektywności energetycznej i OZE),
 • instytucje doradcze,
 • instytucje finansowe,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje certyfikujące,
 • instytucje sektora energetycznego,
 • organizacje rządowe i pozarządowe.

 

Źródła finansowania
Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga zapewnienia stabilnego finansowania na każdym etapie przedsięwzięcia. Planowane źródła finansowania to:

 • wkład własny uczestników klastra,
 • dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,
 • przychody z tytułu świadczonych usług przez klaster,
 • darowizny.

Klaster będzie angażował się we wszelkie inicjatywy podejmowane przez podmioty zewnętrzne, których cele będą spójne z celami realizowanymi w ramach klastra.

 

Logo_klaster   logo_bez_tla