Blog

Przemysł 4.0 – ogłosił sie konkurs dedykowany MŚP

22 marca br. ogłosił się konkurs PRZEMYSŁ 4.0, celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Poniżej wytyczne konkursu Przemysł 4.0:
Cel finansowania: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją
w kierunku Przemysłu 4.0.

Ogłoszenie konkursu – 22 marca 2021;
Start składania wniosków – 28 kwietnia 2021;
Koniec przyjmowania wniosków – 30 czerwca 2021;

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
 usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Kto może otrzymać dofinansowanie: Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:
 prowadzą działalność produkcyjną;
 przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Poziom wsparcia:
 Można otrzymać maksymalnie 800 000 PLN;
 Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny klienta to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Zapraszamy do współpracy!