Blog

Dolnośląskie RPO 3.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

RPO 3.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne (2 rundy programu)
Zakres:

  • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej opartych o system zarządzania energią z ograniczeniem do budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych). W tym wymiana źródeł ciepła i źródła OZE;
  • beneficjent: JST, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne, których właścicielem jest JST, kościoły (wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie);
  • alokacja: 67 360 500 zł (44 907 000 zł runda 1, 22 453 500 zł runda 2);
  • progi dofinansowania: 500 000 – 8 000 000 zł wydatków kwalifikowanych;
  • intensywność dofinansowania: projekt nieobjęty pomocą publiczną 85%, projekt objęty pomocą publiczną 65% lub 80%;
  • Terminy: runda 1: 15.02.2021 – 01.03.2021, runda 2: 26.04.2021 – 10.05.2021.

Zapraszamy do współpracy!