Blog

Energia Plus – III nabór wniosków (finansowanie np. instalacji fotowoltaicznych)

Ogłoszony został III nabór do programu Energia Plus, którego celem jest: “zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.” Energia Plus skierowany jest do przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą.

W przypadku Energia Plus – fotowoltaika, dofinansowanie dla firm w 2021 mogło przyjąć formę: • pożyczki – pokrywającej do 85% kosztów kwalifikowanych. Na tę formę wsparcia przewidziano przeważającą część środków – łącznie 1 264 286 978,50 zł; • dotacji – pokrywającej maksymalnie do 50 kosztów kwalifikowanych, dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC (technologii produkcji 77 • energii elektrycznej w obiegu). Całkowite środki na bezzwrotną formę wsparcia wynoszą 49 772 500,00 zł.

Dla inwestycji realizowanych w formie “project finance” wymagany jest wkład własny, w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie do fotowoltaiki w tym programie możliwe jest wyłącznie w formie pożyczki dla firm i może ono być oferowane w dwóch wariantach:• z oprocentowaniem preferencyjnym – WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku, z opcją umorzenia do 10% wypłaconej kwoty (maksymalnie 1 mln zł); • na warunkach rynkowych – wówczas pożyczka nie stanowi pomocy publicznej, a oprocentowanie ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej, zgodnie z zasadami KE.

W obu przypadkach pożyczka udzielana jest na maksymalnie 15 lat, z opcją 12 miesięcznej karencji w spłacie rat. Wysokość tego wsparcia może wynieść od 500 tys. do 300 mln zł. Wnioski w ramach programu można składać wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Wymagane jest uwierzytelnienie podpisem elektronicznym. W 2022 roku planowana jest kolejna 3 edycja programu Energia Plus w której wnioski będą przyjmowane w terminie do grudnia 2022r.

Zapraszamy do współpracy w obszarze tworzenia dokumentacji technicznej i wniosków!